ارسال کالا در تهران به وسیله پیک موتور انجام میشود و مبلغ فاکتور هنگام تحویل به مشتری دریافت میشد

ارسال کالا به سایر نقاط کشور با هماهنگی مشتری انجام میشود و مبلغ فاکتور قبل از ارسال دریافت میشود.

شماره حساب: (1885-5654-3374-6104) نزد بانک ملت به نام احمد جباری شیویاری